Менин гениалду балам

(0) От (автор) Саидмурод Давлатов
$ 5.50

Бүгүн балдарга финансылык сабаттуулуктун, инсандык жактан өнүгүүнүн негиздерин үйрөтүү болуп көрбөгөндөй актуалдуу жана зарылдыкка айланды.

Бүгүн балдарга финансылык сабаттуулуктун, инсандык
жактан өнүгүүнүн негиздерин үйрөтүү болуп көрбөгөндөй ак-
туалдуу жана зарылдыкка айланды.
Азыркы коом бизден ишенимдүү болууну, өз алдынча-
лыкты жана эмгекчилдикти талап кылууда. Биздин балдары-
быз – жашообуздагы үмүтүбүз, биздин келечегибиз. Аз эле
убакыт өткөндөн кийин бүгүнкү биздин балдарыбыз тагдыр
чечүүчү деңгээлге өсүп жетилишет, ошундуктан алардын чы-
гармачыл ой жүгүртүү, эмгекчилдик, ыймандуулук, өз алдын-
ча билим ала билүү, өз күчүнө ишенүү жөндөмдүүлүктөрүн
өнүктүрүү ар бирибиздин парзыбыз. Ушул жол менен гана
биз аябагандай зор мүмкүнчүлүктөрдү тайманбай башкара ала турган акылмандар-
ды тарбиялай алабыз. Ал мүмкүнчүлүктөр аркылуу ар дайым адамзат калыптанып
жана өнүгүп келет.
Финасылык сабаттулуктун, инсандык өнүүгүнүн, үй-бүлөлүк мамилелер-
дин, лидерликтин, убакытты туура пайдалануунун, максат коюунун негиздерин,
сүйлөшүүлөрдү жүргүүзүнүн усул-ыкмаларын окутуп үйрөтүү балдарыбыздын
күчтүү, өз алдынча болуусун шарттайт жана Мекен, ата-энелеринин алдындагы
милдеттерин (парзын) сезүүгө тарбиялайт. Бул китепте берилген формулалар
балаңызды 22 жаш курагында финансылык жактан эркин болууга үйрөтүүдө сизге
жардам берет.


Формат: БУМАЖНЫЕ КНИГИ
Страница: 384 стр
Цена: $ 5.50
Масса: 250 г
Язык: На киргизском языке
Автор: Саидмурод Давлатов

Вам может быт интересно

Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description